Handledning

Redan på 80-talet började jag arbeta med handledningsuppdrag – grupphandledning och individuell handledning. Uppdragen är inom följande områden:

• Sjukvård och äldreomsorg
De flesta grupper jag haft under åren kommer från sjukvården. Allt från rehabkliniker, barn- och ungdomshabilitering, företagshälsovård, kuratorer på vårdcentraler och sjukhus, hospice och palliativ vård, geriatrik och onkologi.

• Privat företagande, näringsliv och samhällsliv
Det blir vanligare att företagsledare, chefer med personalansvar, ledarutbildare, företagens ansikte utåt, klagomurar, fackliga företrädare efterfrågar handledning.
Men jag har också enskilda och grupper från socialtjänst och skola, till exempel socialsekreterare, familjerätt, skolkuratorer, lärare för barn med särskilda behov.

• Handikapp- och hjälporganisationer, församlingar
Kyrkor och organisationer utnyttjar mina tjänster som handledare: pastorer, präster, diakoner, sjukhuskyrkor, handikapporganisationer, telefonjourer.  Ibland kan insatserna vara tillfälliga i samband med att något allvarligt drabbat arbetsplatsen – t ex överfall, dödsfall eller att någon missbrukat sin ställning; någon har blivit anmäld eller sexuella trakaserier. Det kan handla om debriefing för enskilda eller hela grupper.

Varför välja mig som handledare?